Thông tin nhân sự

Họ tên: GS. TS. Nguyễn Đức Hòa

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp

Thuộc đơn vị: Khoa Vật Liệu Điện Tử và Linh Kiện

Địa chỉ email: hoa.nguyenduc@hust.edu.vn

Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử

Lý lịch khoa học

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC:

 • KHCN, sáng tạo và khởi nghiệp;
 • Truyền thông và hợp tác quốc tế;
 • Các dự án hợp tác quốc tế.
 

GIỚI THIỆU

GS. TS. Nguyễn Đức Hòa hiện là giảng viên cao cấp Khoa vật liệu điện tử và linh kiện, Phó hiệu trưởng Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. GS. TS. Nguyễn Đức Hòa đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2000; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2003; hoàn thành Luận án Tiến sỹ Đại học Quốc Gia Chungnam, Hàn Quốc năm 2009. Các hướng nghiên cứu hiện nay của GS. TS. Nguyễn Đức Hòa bao gồm: Vật liệu nano: chế tạo, tính chất và ứng dụng; Vật liệu quý hiếm: hạt nano kim loại Pt, Pd, Au, Ag;  Ống carbon nano và composite; Bán dẫn kim loại ô xit: WO3, SnO2, ZnO, CuO, NiO, TiO2; Nghiên cứu khả năng biến tính vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến khí; Gốm siêu dẫn nhiệt độ cao: Y123, Bi-2212, Bi-2223; Linh kiện: nguồn phát điện tử, cảm biến, pin mặt trời.
 

GIẢNG DẠY

 • Physics and technology of semiconductor devices and integrated circuits (MSc. course).
 • Nanoelectronics devices and nanosensors (PhD. course)
 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu nano: chế tạo, tính chất và ứng dụng
 • Vật liệu quý hiếm: hạt nano kim loại Pt, Pd, Au, Ag
 • Ống carbon nano và composite
 • Bán dẫn kim loại ô xit: WO3, SnO2, ZnO, CuO, NiO, TiO2
 • Nghiên cứu khả năng biến tính vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến khí
 • Gốm siêu dẫn nhiệt độ cao: Y123, Bi-2212, Bi-2223
 • Linh kiện: nguồn phát điện tử, cảm biến, pin mặt trời

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Đã tham gia và bảo vệ thành công 01 đề tài cấp nhà nước (đề tài tiềm năng mã số 10/2011/HÐ-ÐTTN-KC02/11-15)
 • Đã tham gia 01 đề tài nghiên cứu nghị định thư (đề tài VLIR-UOS, mã số ZEIN2012RIP20)
 • Đã chủ nghiệm 01 đề tài nghiên cứu quỹ Nafosted (mã số 103.02-2011.45)

Một số bài báo điển hình:

Bài bào SCI:

 1. Nguyen Duc Cuong, Nguyen Duc Hoa*, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Duong Tuan Quang, Nguyen Van Hieu*, “Nanoporous hematite nanoparticles: Synthesis and applications for benzylation of benzene and aromatic compounds”, Journal of Alloys and Compounds, (2013), In press. (ISSN:0925-8388; ***IF2011:2.28***)
 2. Nguyen Van Quy, Tran Minh Hung, Trinh Quang Thong, Le Anh Tuan, Tran Quang Huy, Nguyen Duc Hoa*, Novel synthesis of highly ordered mesoporous Fe2O3/SiO2 nanocomposites for a room temperature VOC sensor, Current Applied Physics, Volume 13, Issue 8, (2013), 1581-1588
 3. Vu Van Quang, Ngo Si Trong, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*,”Full-layer controlled synthesis and transfer of large-scale monolayer graphene for nitrogen dioxide and ammonia sensing”, Analytical Letters, (2013) In press. (ISSN: 0003-2719; ***IF2011:1.0***)
 4. Phan Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen The Lam Nguyen Van Hieu*, “In-stitute decoration of Pd nanocrystal on crystalline mesoporous NiO nanosheets for effective hydrogen gas sensors”, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 12090-12100. (ISSN:0360-3199, ***IF2011:4.05***)
 5. Dang Thi Thanh Le*, Do Dang Trung, Nguyen Duc Chinh, Bui Thi Thanh Binh, Hoang Si Hong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of SnO2-ZnO core-shell nanowires for enhanced ethanol-sensing performance” , Current Applied Physics, In press. (ISSN: 1567-1739; *** IF2011:1.90***)
 6. Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy*, Do Dang Trung, Ha Minh Tan, Nguyen Ngoc Trung, Phung Thi Hong Van, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Density-controllable growth of SnO2 nanowire junction-bridging across electrode for low temperature NO2 gas detection”, Journal of Materials Science, In press (ISSN:0022-2461; ***IF2011:2.01***)
 7. Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, “Diameter Controlled Synthesis of Tungsten Oxide Nanorod Bundles for Highly Sensitive NO2 Gas Sensors”, Sensors and Actuators B, In press. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****).
 8. Nguyen Duc Khoang, Hoang Si Hong*, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Hieu*, “On-chip growth of wafer-scale planar-type ZnO nanorods sensors for effective detection of CO gas“, Sensors and Actuators B, 181 (2013) 529-536. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****).
 9. Hoang Van Han, Nguyen Duc Hoa*, Pham Van Tong, Hugo Nguyen, Nguyen Van Hieu*, “Single-crystal zinc oxide nanorods with nanovoids as highly sensitive NO2 nanosensors“, Materials Letters, 94 (2013) 41-43. (ISSN: 0167-577X; ISI Impact: 2.27)
 10. Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu* and Dojin Kim, “General and scalable route to synthesize nanowire-structured semiconducting metal     oxides for gas-sensor applications“, Journal of Alloys and Compounds, 549 (2013) 260-268. (ISSN:0925-8388; ***ISI impact: 2.28***),
 11. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Le Duc Toan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, “Comparative study on CO2 and CO sensing performance  of LaOCl-coated ZnO nanowires”, J. Hazardous Materials, 244-245 (2013) 209-216. (ISSN: 0304-3894; ***ISI impact factor: 4.17***)
 12. Nguyen Van Hieu*, Phung Thi Hong Van, Le Tien Nhan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, “Giant enhancement of H2S gas response by decorating n-type SnO2 nanowires with p-type NiO nanoparticles” , Applied Physics Letters, 101 (2012) 253106 (3 pages). (ISSN:0003-6951; ***ISI impact: 3.82***)
 13. Sherif A. El-Safty, Nguyen Duc Hoa, Mohamed A. Shenashen, Topical Developments of Nanoporous Membrane Filters for Ultrafine Noble Metal Nanoparticles, European Journal of Inorganic Chemistry, Volume 2012, Issue 33, pages 5439–5450, 2012 (Online ISSN: 1099-0682, IF=3.049)
 14. Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance”, Sensors and Actuators B, 174 (2012) 594-601. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****)
 15. Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, “Effective hydrogen gas nanosensor based on bead-like nanowires of platinum-decorated tin oxide”, Sensors and Actuators B, 173 (2012) 211-217. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****)
 16. Nguyen Van Hieu, Hoang Van Vuong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc HoaA morphological control of tungsten oxide nanowires by thermal evaporation method for sub-ppm NO2 gas sensor applicationSensors and Actuators B: Chemical, 171–172, (2012) 760–768.
 17. Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, “Crystalline mesoporous tungsten oxide nanoplate monoliths synthesized by directed soft template method for highly sensitive NO2 gas sensor applications“, Materials Research Bulletin, 48 (2013) 440-448. (ISSN: 0025-5408; ***ISI impact: 2.10***)
 18. Do Dang Trung, Nguyen Van Toan, Pham Van Tong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, “Synthesis of single-crystal SnO2 nanowires for NOx gas sensors application”, Ceramics International, 38 (2012) 6557-6563. (ISSN:0272-8842; ***ISI impact: 1.68***)
 19. Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Tran Dai Lam, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, Synthesis, characterization, and comparative gas-sensing properties of Fe2O3 prepared from Fe3O4 and Fe3O4-chitosan, J. Alloys Compounds, 523, (2012) 120-126.
 20. Jang, Dong Mi; Jung, Hyuck; Hoa, Nguyen Duc; Kim, Dojin; Hong, Soon-Ku; Kim, Hyojin, Tin Oxide-Carbon Nanotube Composite for NOX Sensing, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 12, Number 2, February 2012 , pp. 1425-1428(4)
 21. N. D. Cuong, T. T. Hoa, D. Q. Khieu, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, Gas sensor based on nanoporous hematite nanoparticles: Effect of synthesis pathways on morphology and gas sensing properties, Current Applied Physics, 12 (2012) 1355-1360.
 22. Nguyen Duc Hoa and S. A. El-Safty, Gas nanosensor design packages based on tungsten oxide: mesocages, hollow spheres, and nanowires, Nanotechnology, 2011, 22 485503
 23. Nguyen Duc Hoa, Sherif A. El-safty, Synthesis of Mesoporous NiO Nanosheets for the Detection of Toxic NO2 Gas,  DOI: 10.1002/chem.201101122, Chem. Eur. J. (IF=5.476)
 24. Hoa Nguyen, Sherif A. El-Safty, Meso- and Macroporous Co3O4 Nanorods for Effective VOC Gas Sensors, J. Phys. Chem. C, 115, (2011) 8466-8474. (IF=4.520)
 25. Nguyen Duc Hoa,Sherif A. El-safty, Highly Sensitive and Selective Volatile Organic Compound Gas Sensors Based on Mesoporous Nanocomposite Monoliths, Analytical method, 2011, 3, 1948-1956.
 26. Oh D.H., Hoa N.D., Kim D., Single-walled carbon nanotube thin film gas sensors controlled by diffusion, J. Nosci. Nanotechnol. 11 (2011)160:1-4
 27. Hieu, N.V., Le, D.T.T., Khoang, N.D., Quy, N.V., Hoa, N.D., Tam, P.D., Le, A.-T., Trung, T., A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires, Int. J. Nanotech. 8 (2011) 174-187.
 28. Nguyen Van Hieu, Vu Van Quang, Nguyen Duc Hoa, Dojin Kim, Preparing large-scale WO3 nanowire-like structure for high sensitivity NH3 gas sensor through a simple route, Current Applied Physics, 11 (2011) 657-661.
 29. Sherif El-Safty,  Ahmed ShahatHoa Nguyen,Nano-model membrane filters for the well-controlled separation of biomolecules, Colloids and Surfaces A: 377, 2011, 44-53.
 30. Sherif A El-Safty, Ahmed Shahat, Moataz Mekawy, Hoa Nguyen, Wojciech Warkocki and Masato Ohnuma, Mesoporous silica nanotubes hybrid membranes for functional nanofiltration, Nanotechnology, 21 (2010) 375603 (13pp).
 31. Wei Li, Nguyen Duc Hoa, Dojin Kim, High-performance carbon nanotube hydrogen sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 149, Issue 1, 6 August 2010, Pages 184-188
 32. Nguyen Duc Hoa, Sea Yong An, Nguyen Quoc Dung, Nguyen Van Quy, Dojin Kim, Synthesis of p-type semiconducting cupric oxide thin films and their application to hydrogen detection, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 146, Issue 1, 8 April 2010, Pages 239-244.
 33. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Hyuck Jung, Dojin Kim, Hyojin Kim, Soon-Ku Hong, Synthesis of Porous CuO Nanowires and Its Application to Hydrogen Detection, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 146, Issue 1, 8 April 2010, Pages 266-272.
 34. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Nguyen Van Hieu, On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 146, Issue 1, 8 April 2010, Pages 361-367.
 35. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Dojin Kim, Nanowire structured SnOx–SWNT composites: High performance sensor for NOx detection, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 142, Issue 1, 12 October 2009, Pages 253-259
 36. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu, Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires and their gas-sensing propertiesPhysica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 42, Issue 2, December 2009, Pages 146-149.
 37. Wei Li, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Dojin Kim, Jeong-Soo Kim, Nanofibers of conducting polyaniline for aromatic organic compound sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 143, Issue 1, 4 December 2009, Pages 132-138
 38. Hye-Jin SongDong-Hoon OhJin-Yeun JungDuc Hoa NguyenYou-Suk ChoDo-Jin Kim , Granular Thin Film of Titanium Dioxide for Hydrogen Gas Sensor, Journal: Korean Journal of Materials Research , vol. 19, no. 6, pp. 325-329, 2009
 39. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, Dojin Kim, Porous single-wall sarbon nanotube films formed by in-situ arc-discharge deposition for gas sensors application, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 135, Issue 2, pp. 656-663, January 2009.
 40. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Hyejin Song, Youngjin Kang, Yousuk Cho, Dojin Kim, Tin oxide nanotube structures synthesized on a template of single-walled carbon nanotubes,Journal of Crystal Growth, Vol. 311, Issue 3, pp. 657-661, January 2009.
 41. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Donghoon Oh, Hyejin Song, Youngjin Kang, Dojin Kim, SWNT-SOG composite for transparent field emission device, Journal of Crystal Growth, Vol. 311, Issue 3, pp. 662-665, January 2009.
 42. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Li Wei, Myungchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang ,Yousuk Cho, Dojin Kim, One-dimensional tin oxide coated single-walled carbon nanotubes for gas sensor application, Journal of the Korean Physical Society, (2008).
 43. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Myungchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang, Yousuk Cho, Dojin Kim, Tin-oxide nanotubes for gas sensor application fabricated using SWNTs as a template, J. Nanosci. Nanotech. Vol. 8, pp. 5586-5589, February, 2008.
 44. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, Dojin Kim, An ammonia gas sensor based on non-catalytically synthesized carbon nanotubes on an anodic aluminum oxide template, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 127, Issue 2, pp. 447-454, November, 2007.
 45. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Yousuk Cho, Dojin Kim, Nanocomposite of SWNTs and SnO2 fabricated by soldering process for ammonia gas sensor application, Physica Status Solidi A, Vol. 204, pp. 1820-1824, January, 2007.
 46. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Myunchan An, Hyejin Song, Youngjin Kang, Dojin Kim, Transparent field emission device based on purified SWNTs and spin-on-glass composite, Journal of the Korean Physical Society, (2008)
 47. B.K. Singh, Sung-Wook Cho, K.S. Bartwal, Nguyen Duc Hoa, Hojin Ryu, Synthesis of MWNTS using Fe-Mo bimetallic catalyst by CVD method for field emission application, Solid State Communications, Vol. 144, Issues 10-11, pp. 498-502, December, 2007.
 48. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Yousuk Cho, Muyngchan An, Dojin Kim, A-high performance triode-type carbon nanotube field emitter for mass production, Nanotechnology 18, pp. 34520.1-6, August, 2007.
 49. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Gyuseok Choi, Yousuk Cho, Seyoung Jeong, Dojin Kim, Carbon nanotube gas sensor fabricated on anodic aluminum oxide, Solid State Phenomena, Vol. 124-126, pp. 1309-1312, June, 2007.
 50. B.K.Singh, Hojin Ryu, Rajeev C. Chikate, Nguyen Duc Hoa, Soo JinPark, Seok Kim, Jae Rock Lee, Growth of multiwalled carbon nanotubes from acetylene over in situ formed Co nanoparticles on MgO support, Solid State Communications, Vol. 139, Issue 3, pp. 102-107, July, 2006.
 51. Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Wan Jun Yu, You Suk Cho, Gyu Seok Choi, Dojin Kim, The use of anodic aluminum oxide templates for triode-type carbon nanotube field emission structures toward mass-production technology, Nanotechnology, Vol. 17, pp. 2156-2160, March, 2006.  

 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Book chapter on: Intelligent Nanomaterials, Scrivener Publishing LLC, ISBN 978-0-470-93879-9
 • Book chapter on: Noble Metals, Publisher: InTech, Published; ISBN 978-953-307-898-4

 

THÔNG TIN THÊM

Thành tích, giải thưởng:

 • Học bổng JSPS, Nhật bản (2009-2011)
 

Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây