Văn phòng trường

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

CN Nguyễn Thị Thu Hằng


Email: hang.nguyenthithu@hust.edu.vn
Chuyên viên CN Nguyễn Thị Thu Hằng
2

CN. Đỗ Thị Huế


Email: hue.dothi@hust.edu.vn
Chuyên viên CN. Đỗ Thị Huế
3

CN. Nguyễn Thị Phương Loan


Email: loan.nguyenthiphuong@hust.edu.vn
Chuyên viên chính CN. Nguyễn Thị Phương Loan
4

CN. Bùi Thị Liên Anh


Email: anh.buithilien@hust.edu.vn
Chuyên viên CN. Bùi Thị Liên Anh
5

ThS. Nguyễn Ngọc Lan


Email: lan.nguyenngoc1@hust.edu.vn
Chuyên viên chính ThS. Nguyễn Ngọc Lan
6

KS. Nguyễn Thị Thúy


Email: thuy.nguyenthi@hust.edu.vn
Chuyên viên chính KS. Nguyễn Thị Thúy
7

CN. Nguyễn Thị Thu Trang


Email: trang.nguyenthithu1@hust.edu.vn
Chuyên viên CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Kỹ Thuật Vật Liệu

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS.TS. Lê Thái Hùng


Email: hung.lethai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình
Phó Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp PGS.TS. Lê Thái Hùng
2

GS. TS. Bùi Anh Hòa


Email: hoa.buianh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thép và Hợp kim
Giảng viên cao cấp; Trưởng Khoa Kỹ thuật vật liệu GS. TS. Bùi Anh Hòa
3

PGS. TS. Trần Vũ Diễm Ngọc


Email: ngoc.tranvudiem@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên cao cấp; Phó trưởng Khoa PGS. TS. Trần Vũ Diễm Ngọc
4

PGS. TS. Trịnh Văn Trung


Email: trung.trinhvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên cao cấp; Phó trưởng Khoa PGS. TS. Trịnh Văn Trung
5

TS. Đặng Thị Hồng Huế


Email: hue.dangthihong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình
Giảng viên chính; UV BCH CĐ ĐH TS. Đặng Thị Hồng Huế
6

PGS. TS. Phạm Mai Khánh


Email: khanh.phammai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên cao cấp; GĐ Trung tâm Phân tích và Đánh giá Vật liệu PGS. TS. Phạm Mai Khánh
7

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt


Email: viet.nguyenhoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Thép và Hợp kim; 2- Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt; 3- Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên cao cấp; PGĐ Trung tâm nghiên cứu sáng tạo về vật liệu PGS. TS. Nguyễn Hoàng Việt
8

GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng


Email: giang.nguyentrong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình
Giảng viên cao cấp GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng
9

TS. Nguyễn Hồng Hải


Email: hai.nguyenhong1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên; PGĐ Trung tâm Phân tích và Đánh giá Vật liệu TS. Nguyễn Hồng Hải
10

TS. Nguyễn Minh Thuyết


Email: thuyet.nguyenminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thép và Hợp kim
Giảng viên; PGĐ Trung tâm kỹ thuật TS. Nguyễn Minh Thuyết
11

PGS. TS. Đặng Quốc Khánh


Email: khanh.dangquoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Đặng Quốc Khánh
12

TS. Nguyễn Ngọc Minh


Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên; Phó trưởng VP trường VL TS. Nguyễn Ngọc Minh
13

PGS. TS. Dương Ngọc Bình


Email: binh.duongngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Dương Ngọc Bình
14

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh


Email: oanh.nguyenthihoang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
15

PGS. TS. Phạm Quang


Email: quang.pham@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Phạm Quang
16

PGS. TS. Trần Thị Thu Hiền


Email: hien.tranthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thép và Hợp kim
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Trần Thị Thu Hiền
17

PGS. TS. Trần Đức Huy


Email: huy.tranduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Trần Đức Huy
18

PGS. TS. Lê Văn Lịch


Email: lich.levan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Lê Văn Lịch
19

TS. Bùi Đức Long


Email: long.buiduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên TS. Bùi Đức Long
20

TS. Trần Thị Xuân


Email: xuan.tranthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Trần Thị Xuân
21

TS. Lê Thị Băng


Email: bang.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Lê Thị Băng
22

ThS. Ngô Quốc Dũng


Email: dung.ngoquoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Thép và Hợp kim; 2- Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt; 3- Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên ThS. Ngô Quốc Dũng
23

TS. Nguyễn Cao Sơn


Email: son.nguyencao@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thép và Hợp kim
Giảng viên TS. Nguyễn Cao Sơn
24

ThS. Nguyễn Văn Đức


Email: duc.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên chính ThS. Nguyễn Văn Đức
25

TS. Nguyễn Thị Thảo


Email: thao.nguyenthi1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thảo
26

TS. Nguyễn Anh Sơn


Email: son.nguyenanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên chính TS. Nguyễn Anh Sơn
27

TS. Lê Hồng Thắng


Email: thang.lehong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Giảng viên TS. Lê Hồng Thắng
28

TS. Đỗ Thành Dũng


Email: dung.dothanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình
Giảng viên TS. Đỗ Thành Dũng
29

TS. Hoàng Thị Ngọc Quyên


Email: quyen.hoangthingoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ đúc; 2- Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Hoàng Thị Ngọc Quyên
30

TS. Hoàng Văn Vương


Email: vuong.hoangvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Hoàng Văn Vương
31

TS. Nguyễn Hoài Anh


Email: anh.nguyenhoai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Nguyễn Hoài Anh
32

TS. Nguyễn Thị Vân Thanh


Email: thanh.nguyenthivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Vân Thanh
33

PGS. TS. Đào Hồng Bách


Email: bach.daohong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Đào Hồng Bách
34

PGS. TS. Đinh Văn Hải


Email: hai.dinhvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Cơ học vật liệu và Công nghệ tạo hình 2 - Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt 3 - Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Đinh Văn Hải
35

TS. Hà Minh Tân


Email: tan.haminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Giảng viên TS. Hà Minh Tân
36

TS. Lê Minh Ngọc


Email: minh.lengoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Giảng viên TS. Lê Minh Ngọc

Khoa Dệt May - Da Giày và Thời Trang

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Phan Thanh Thảo


Email: thao.phanthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ May; 2- Thiết kế Thời trang và Da giày
Giảng viên cao cấp; Trưởng Khoa Dệt May - Da Giày và Thời Trang PGS. TS. Phan Thanh Thảo
2

PGS.TS. Bùi Văn Huấn


Email: huan.buivan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế Thời trang và Da giày; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên cao cấp; Phó trưởng khoa PGS.TS. Bùi Văn Huấn
3

TS. Lê Khánh Trang


Email: trang.lekhanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế Thời trang và Da giày; 2- Công nghệ May
Giảng viên; Phó trưởng khoa TS. Lê Khánh Trang
4

TS. Vũ Mạnh Hải


Email: hai.vumanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 2- Công nghệ Dệt; 3- Thiết kế Thời trang và Da giày
Giảng viên; GĐ Trung tâm kỹ thuật TS. Vũ Mạnh Hải
5

TS. Đào Thị Chinh Thuỳ


Email: thuy.daothichinh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên chính; Phó trưởng VP trường TS. Đào Thị Chinh Thuỳ
6

PGS. TS. Ngô Chí Trung


Email: trung.ngochi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ May; 2- Công nghệ Dệt
Giảng viên cao cấp
Trưởng Ban Thanh tra pháp chế và kiểm toán nội bộ (Đại học)
PGS. TS. Ngô Chí Trung
7

PGS.TS. Nguyễn Nhật Trinh


Email: trinh.nguyennhat@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên cao cấp
Chủ tịch Hội CCB (Đại học)
PGS.TS. Nguyễn Nhật Trinh
8

TS. Phạm Đức Dương


Email: duong.phamduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 2- Công nghệ Dệt; 3- Thiết kế Thời trang và Da giày
Giảng viên chính
Phó GĐ Trung tâm Kỹ thuật
TS. Phạm Đức Dương
9

TS. Đào Anh Tuấn


Email: tuan.daoanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên TS. Đào Anh Tuấn
10

ThS. Nguyễn Thị Kim Thu


Email: thu.nguyenthikim@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 2- Công nghệ May; 3- Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Kim Thu
11

PGS. TS. Chu Diệu Hương


Email: huong.chudieu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Chu Diệu Hương
12

TS. Phan Duy Nam


Email: nam.phanduy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ May; 2- Thiết kế Thời trang và Da giày
Giảng viên TS. Phan Duy Nam
13

TS. Nguyễn Văn Toản


Email: toan.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 2- Thiết kế Thời trang và Da giày; 3- Công nghệ May
Giảng viên TS. Nguyễn Văn Toản
14

TS. Phan Thanh Tuấn


Email: tuan.phanthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Dệt
Giảng viên chính TS. Phan Thanh Tuấn
15

ThS. Đỗ Thị Hải An


Email: an.dothihai@hust.edu.vn
Giảng viên ThS. Đỗ Thị Hải An
16

TS. Giần Thị Thu Hường


Email: huong.gianthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1; Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên chính TS. Giần Thị Thu Hường
17

TS. Hoàng Thanh Thảo


Email: thao.hoangthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên chính TS. Hoàng Thanh Thảo
18

ThS. Ngô Thị Quỳnh Chi


Email: chi.ngothiquynh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế Thời trang và Da giày; 2- Công nghệ May
Giảng viên ThS. Ngô Thị Quỳnh Chi
19

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng


Email: thang.nguyenngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 2- Công nghệ Dệt; 3- Thiết kế Thời trang và Da giày
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng
20

TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc


Email: ngoc.nguyenthithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ May; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ Dệt
Giảng viên chính TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc
21

TS. Trần Thị Minh Kiều


Email: kieu.tranthiminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế Thời trang và Da giày; 2- Công nghệ May
Giảng viên TS. Trần Thị Minh Kiều
22

PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn


Email: tuan.nguyenminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Dệt; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3- Công nghệ May
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn

Khoa Vật liệu Hoá Học Ứng Dụng

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

GS. TS. Huỳnh Trung Hải


Email: hai.huynhtrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit; 2- Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp GS. TS. Huỳnh Trung Hải
2

PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm


Email: liem.nguyenthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Phó Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm
3

TS. Đoàn Anh Vũ


Email: vu.doananh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Trưởng Văn Phòng Trường; Giảng viên chính TS. Đoàn Anh Vũ
4

TS. Phùng Anh Tuân


Email: tuan.phunganh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật In; 2- Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Trưởng Khoa Vật liệu hoá học ứng dụng TS. Phùng Anh Tuân
5

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy


Email: thuy.nguyenthi1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên cao cấp; Phó trưởng khoa PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy
6

PGS.TS. Nguyễn Huy Tùng


Email: tung.nguyenhuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Huy Tùng
7

PGS.TS. Bạch Trọng Phúc


Email: phuc.bachtrong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Bạch Trọng Phúc
8

PGS.TS. Nguyễn Phạm Duy Linh


Email: linh.nguyenphamduy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên cao cấp PGS.TS. Nguyễn Phạm Duy Linh
9

PGS. TS. Hoàng Thị kiều Nguyên


Email: nguyen.hoangthikieu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Hoàng Thị kiều Nguyên
10

TS. Vũ Minh Đức


Email: duc.vuminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên TS. Vũ Minh Đức
11

TS. Nguyễn Châu Giang


Email: giang.nguyenchau@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên TS. Nguyễn Châu Giang
12

TS. Dương Hồng Quyên


Email: quyen.duonghong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Giảng viên TS. Dương Hồng Quyên
13

TS. Nguyễn Việt Cường


Email: cuong.nguyenviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Giảng viên TS. Nguyễn Việt Cường
14

TS. Nguyễn Quang Hưng


Email: hung.nguyenquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Giảng viên TS. Nguyễn Quang Hưng
15

TS. Nguyễn Trung Hiếu


Email: hieu.nguyentrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật In; 2- Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt
Giảng viên TS. Nguyễn Trung Hiếu
16

Ths. Trần Trung Lê


Email: le.trantrung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Giảng viên Ths. Trần Trung Lê

Khoa Vật Liệu Điện Tử và Linh Kiện

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy


Email: quy.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên cao cấp; Trưởng Khoa Vật liệu điện tử và linh kiện PGS. TS. Nguyễn Văn Quy
2

GS. TS. Nguyễn Phúc Dương


Email: duong.nguyenphuc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sáng tạo về vật liệu GS. TS. Nguyễn Phúc Dương
3

GS. TS. Nguyễn Đức Hòa


Email: hoa.nguyenduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Phó Hiệu Trưởng; Giảng viên cao cấp GS. TS. Nguyễn Đức Hòa
4

PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm


Email: khiem.tranngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc ĐHBKHN
PGĐ ĐHBKHN
PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm
5

PGS. TS. Nguyễn Duy Hùng


Email: hung.nguyenduy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Giảng viên cao cấp; Phó trưởng Khoa vật liệu điện tử và linh kiện PGS. TS. Nguyễn Duy Hùng
6

TS. Trần Thị Việt Nga


Email: nga.tranthiviet@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên chính; Phó trưởng Khoa vật liệu điện tử và linh kiện TS. Trần Thị Việt Nga
7

TS. Tô Thanh Loan


Email: loan.tothanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên chính; Giám đốc chương trình đào tạo MS2 TS. Tô Thanh Loan
8

GS. TS. Vũ Ngọc Hùng


Email: hung.vungoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp GS. TS. Vũ Ngọc Hùng
9

PGS. TS. Đào Xuân Việt


Email: viet.daoxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Đào Xuân Việt
10

GS. TS. Chu Mạnh Hoàng


Email: hoang.chumanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp GS. TS. Chu Mạnh Hoàng
11

PGS. TS. Bùi Thị Hằng


Email: hang.buithi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Bùi Thị Hằng
12

PGS. TS. Phạm Hùng Vượng


Email: vuong.phamhung@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Phạm Hùng Vượng
13

PGS. TS. Chử Mạnh Hưng


Email: hung.chumanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Chử Mạnh Hưng
14

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy


Email: duy.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Văn Duy
15

PGS. TS. Đặng Thị Thanh Lê


Email: le.dangthithanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Đặng Thị Thanh Lê
16

PGS. TS. Nguyễn Duy Cường


Email: cuong.nguyenduy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên cao cấp PGS. TS. Nguyễn Duy Cường
17

TS. Cao Xuân Thắng


Email: thang.caoxuan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Cao Xuân Thắng
18

TS. Lê Thị Tâm


Email: tam.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Lê Thị Tâm
19

TS. Tạ Quốc Tuấn


Email: tuan.taquoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Tạ Quốc Tuấn
20

TS. Phạm Thị Mai Phương


Email: phuong.phamthimai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Phạm Thị Mai Phương
21

TS. Nguyễn Thị Kim Liên


Email: lien.nguyenthikim2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Kim Liên
22

TS. Đào Thị Thủy Nguyệt


Email: nguyet.daothithuy@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Đào Thị Thủy Nguyệt
23

TS. Đoàn Quảng Trị


Email: tri.doanquang@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Đoàn Quảng Trị
24

TS. Nguyễn Việt Hưng


Email: hung.nguyenviet1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Nguyễn Việt Hưng
25

TS. Trần Trọng An


Email: an.trantrong@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Giảng viên TS. Trần Trọng An
26

TS. Dương Thanh Tùng


Email: tung.duongthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 3- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Dương Thanh Tùng
27

TS. Trần Văn Đáng


Email: dang.tranvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Giảng viên TS. Trần Văn Đáng
28

TS. Nguyễn Thị Lan


Email: lan.nguyenthi1@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Lan
29

TS. Phạm Văn Tuấn


Email: tuan.phamvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Phạm Văn Tuấn
30

TS. Vũ Thu Hiền


Email: hien.vuthu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên chính TS. Vũ Thu Hiền
31

TS. Nguyễn Khắc Mẫn


Email: man.nguyenkhac@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Nguyễn Khắc Mẫn
32

TS. Chu Thị Xuân


Email: xuan.chuthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Giảng viên TS. Chu Thị Xuân
33

TS. Nguyễn Đức Dũng


Email: dung.nguyenduc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 2- Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 3- Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở
Giảng viên TS. Nguyễn Đức Dũng

Trung tâm kỹ thuật

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1

ThS Trần Thị Thu Trang


Email: trang.tranthithu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Kỹ thuật In; 2 - Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Cán bộ kỹ thuật ThS Trần Thị Thu Trang
2

ThS. Nguyễn Văn Khang


Email: khang.nguyenvan@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Thép và Hợp kim
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Văn Khang
3

ThS. Lê Thu Hà


Email: ha.lethu@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt
Cán bộ kỹ thuật ThS. Lê Thu Hà
4

TS Nguyễn Văn Toán


Email: toan.nguyenvan2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Cán bộ kỹ thuật TS Nguyễn Văn Toán
5

ThS. Nguyễn Minh Đức


Email: duc.nguyenminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu Kim loại màu và Compozit
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Minh Đức
6

CN. Trần Thị Kim Dung


Email: dung.tranthikim@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit
Nghiên cứu viên CN. Trần Thị Kim Dung
7

TS. Lương Ngọc Anh


Email: anh.luongngoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 3 - Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Cán bộ kỹ thuật TS. Lương Ngọc Anh
8

ThS. Phạm Thế Kiên


Email: kien.phamthe@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử; 2 - Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 3 - Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử
Cán bộ kỹ thuật ThS. Phạm Thế Kiên
9

KS. Hoàng Quốc Khanh


Email: khanh.hoangquoc@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 3 - Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Cán bộ kỹ thuật KS. Hoàng Quốc Khanh
10

Nguyễn Minh Hồng


Email: hong.nguyenminh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Kỹ thuật Vi điện tử cơ sở; 2- Thiết kế, lập trình và mô phỏng Vi điện tử; 3 - Công nghệ chế tạo linh kiện Vi điện tử
Kỹ thuật viên Nguyễn Minh Hồng
11

KS. Lê Thành Trung


Email: trung.lethanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Vật liệu và Công nghệ đúc
Cán bộ kỹ thuật KS. Lê Thành Trung
12

ThS. Lê Thị Dung


Email: dung.lethi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Công nghệ May; 2 - Thiết kế Thời trang và Da giày
Cán bộ kỹ thuật ThS. Lê Thị Dung
13

ThS. Cao Thị Hoài Thủy


Email: thuy.caothihoai@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Công nghệ Dệt; 2 - Vật liệu và Công nghệ Hoá dệt; 3 - Công nghệ May
Cán bộ kỹ thuật ThS. Cao Thị Hoài Thủy
14

KS. Nguyễn Thị Vân


Email: van.nguyenthi@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1 - Công nghệ May; 2 - Thiết kế Thời trang và Da giày
Cán bộ kỹ thuật KS. Nguyễn Thị Vân
15

ThS. Hoàng Thanh Bình


Email: binh.hoangthanh@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: 1- Kỹ thuật In; 2 - Công nghệ Vật liệu Polyme và Compozit; 3 - Công nghệ May
Cán bộ kỹ thuật ThS. Hoàng Thanh Bình
16

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà


Email: ha.nguyenthithu2@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Cán bộ kỹ thuật ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
17

KS. Lưu Bách Hiệp


Email: hiep.luubach@hust.edu.vn
Nhóm chuyên môn: Kỹ thuật In
Cán bộ kỹ thuật KS. Lưu Bách Hiệp
Tìm kiếm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây